INFO! ZMENY! UPOZORNENIA!

INFO! ZMENY! UPOZORNENIA!

 • MK dáva do pozornosti, že od sezóny 2012/2013 je možné prestupy vykonať po celý mesiac.
 • MK upozorňuje, že hráči družstva ktoré sa v r.2017/2018 neprihlásilo do MFL sú povinní tak isto uskutočniť prestup ak chcú ďalej pôsobiť v súťažiach MFL. Voľnými hráčmi sa stávajú až po roku nepôsobenia v MFL.
 • Po začiatku stretnutia nie je dovolené dopisovať hráčov do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia sa nesmie stretnutia zúčastniť.
 • Stretnutie sa môže začať, ak sú na hru pripravení minimálne traja hráči z každého družstva.
 • V MFL KNM je zakázané hrať v tarfách.
 • Odklady stretnutia prebiehajú nasledovným spôsobom: družstvo môže požiadať o odklad stretnutia písomnou žiadosťou v termíne sedem dní pred plánovaným stretnutím. Ak je to v termíne viac ako sedem dní tak nie je potrebný súhlas súpera. Ak je to po termíne sedem dní tak žiadajúce družstvo predloží písomnú dohodu zo súperom.

Odklady stretnutí sa budú dávať len vo výnimočných prípadoch. Všetky odklady stretnutí riešte s pánom Jozefom Marekom.

MATRIČNÁ KOMISIA A KOMISIA ROZHODCOV

S platnosťou od dnešného dňa 04.12.2012 dochádza k zmene vydávania registračných preukazov.

Rozhodcovia a časomerači majú zákaz prijímať pred stretnutím od družstiev registračné lístky a fotografie na nové registračné preukazy, prestupové lístky a registračné preukazy na prestupy. Jednoznačne podobné situácie ignorujte.

Časomerači sú povinní pred stretnutím skontrolovať, aby hráči uvedený v zápise o stretnutí predložili aj platné RP. Ak zistia, že nejaký RP chýba, rozhodca toto uvedie do zápise o stretnutí.

Za štart hráča je zodpovedné družstvo, kapitán a vedúci družstva. Štartovať môže len hráč, ktorý bol do štvrtku pred víkendom riadne zaregistrovaný. V prípade neoprávneného štartu hráča budú hráč, družstvo, kapitán a vedúci družstva, odstúpený na DK.

Registrácie nových hráčov a prestupy hráčov budú splatnosťou od dnešného dňa 04.12.2012 prebiehať nasledovným spôsobom:

– Za matriku budem prijímať žiadosti na nové registračné preukazy a prestupy hráčov len osobne do štvrtku večera do 20:00 buď u mňa doma, alebo v práci. Stačí zavolať, stretneme sa. Prípadne mi potrebné dokumenty dajte do poštovej schránky.

– Ak mi družstvo doručí do tohto termínu podklady potrebné na registračný preukaz, RP bude vyhotovený vo štvrtok večer a hráč môže nastúpiť na stretnutie už najbližšiu sobotu a nedeľu.

– Všetky žiadosti na nové RP a prestupy doručené po tomto termíne budú schválené až nasledujúci týždeň, to znamená že hráč môže nastúpiť na stretnutie až nasledujúci týždeň.

– Týmto sa vyhneme problémom, ktoré niektoré družstva spôsobujú dodaním nekompletných žiadostí o prestup a nový RP.

MIROSLAV JEŽÍK

INFO K PRAVIDLÁM:

 1. Ak je lopta v hre a brankár sa lopty dotkne druhýkrát na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu bola úmyselne nahraná spoluhráčom bez toho, aby sa lopty dotkol súper: nariadi sa nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde došlo k priestupku (žiadne pravidlo, že stačí keď lopta prejde za polovicu neexistuje).
 2. Priamy voľný kop so šiestym akumulovaným faulom: hráč uskutočňujúci priamy voľný kop, musí loptu rozohrať so zámerom dosiahnuť gól a nesmie ju prihrávať spoluhráčovi. Po rozohraní priameho voľného kopu so 6.-tým akumulovaným faulom sa lopty nesmie dotknúť žiadny iný hráč do tej doby, než sa jej dotkne brankár brániaceho sa mužstva alebo ako dôjde k odrazu lopty od bránkovej žrde alebo brvna alebo ako lopta skončí mimo hracej plochy.
 3. Pri pokutovom kope je možné loptu prihrať, ale upozorňujem že lopta musí byť kopnutá dopredu a až potom môže s ňou zahrať iný hráč.
 4. Ďalej upozorňujem: Ak bol nariadený pokutový kop, kop po 6.-tom akumulovanom faule, priamy voľný kop, nepriamy voľný kop a následne uplynul čas tak sa tieto kopy musia vykonať aj po čase.
 5. 4 sekundy sa počítajú aj pri kope od 6.akumulovaného faulu.
 6. Gól v poslednej sekunde: Ak bola lopta kopnutá smerom k jednej z bránok, rozhodcovia musia počkať na dokončenie
  akcie a následne časomerač smie použiť píšťalku alebo akustický signál. Polčas končí, ak:
  lopta sa priamo dostane do bránky a bol dosiahnutý gól
  · lopta opustí hraciu plochu
  · lopta po zásahu brankára alebo iného hráča brániaceho sa mužstva, alebo po odraze od
  tyčí, brvna alebo zeme prekročí bránkovú čiaru a bol tak dosiahnutý gól
  · brankár alebo iný hráč brániaceho sa mužstva sa dotkne lopty, alebo sa lopta odrazí od
  tyčí alebo brvna, bez prekročenia bránkovej čiary
  · lopty sa dotkne akýkoľvek hráč zahrávajúceho mužstva, s výnimkou situácie, kedy po
  zahratí nepriameho voľného kopu je lopta odhlavičkovaná smerom na bránku súpera
  · neprišlo k spáchaniu priestupku, po ktorom sa nariaďuje priamy voľný kop, nepriamy voľný kop alebo pokutový kop a priamy voľný kop, nepriamy voľný kop alebo pokutový kop.

Naša liga sa hrá presne podľa pravidiel futsalu.

 

Comments Closed